Barion Pixel

esemenyutan.hu

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Esemenyutan.hu

Céges háttér: (Vez medical Kft. (2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.) )

a továbbiakban Szolgáltató az elekronikus térben végzett egészségügyi szolgáltatások (járó betegellátás kapcsán történt elektronikus konzultáció) kapcsán az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) állapítja meg:

1. Értelmező rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF alkalmazása és az ellátások nyújtása során a következő kifejezések, az alábbi tartalommal bírnak:

Beteg/Páciens: a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait – telemedicina útján – igénybevevő vagy abban részesülő személy,

Konzultációt végző orvos: a Szolgáltató nevében eljáró orvos, aki a Beteg adott egészségügyi állapotával kapcsolatos terápiás tervet meghatározza.

Egészségügyi szolgáltatás: minden olyan tevékenység (beleértve a közreműködő orvosok által végzett közvetített egészségügyi szolgáltatást is), amelynek célja a Beteg egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, továbbá a fentiek érdekében a Beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul.

Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások összessége.

Konzultáció: az a tevékenység, amelynek célja, a Beteg egészségi állapotának felmérése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegségek meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés megállapítása.

Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás a Szolgáltató nevében egészségügyi szolgáltatást nyújtó személy tudomására jutó, a Beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adatok függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Orvosi titok: a Beteg olyan egészségügyi és személyes adatai, amelyek a Beteg egészségügyi ellátása során az ellátásban résztvevő személyek tudomására jutottak.

II. A szerződés tárgya

1. A rendelkezésre álló információk alapján a Betegre vonatkozóan megállapítható kórismét, a tervezett vizsgálatok leírását és azok általános jellemzőit, – Felek a páciens által elfogadott „Tájékoztató nyilatkozat”-ban rögzítik. (Ezen dokumentum tartalma a Beteg egészségügyi dokumentációjának részét képezi, mely adatok és információk az orvosi titok körébe tartoznak, azokat a Szolgáltató kizárólag az erre vonatkozó jogszabályok szigorú betartása mellett hozhatja harmadik személy tudomására.) A betegadatok magadásával a beteg hozzájárul, hogy a megadott adatokat a beteg állapotának felmérésére, orvosi tevékenység végzésére és tudományos tevékenységre használják fel.

2. A Beteg (a beavatkozás, ellátás jellegétől függően szóban/ráutaló magatartással, illetve írásbeli nyilatkozattal) megbízza a Szolgáltató-t II/1. pontjában hivatkozott dokumentumokban ahhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások nyújtásával. A Szolgáltató az egészségügyi Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízást elfogadja, a vonatkozó egészségügyi jogszabályokban foglalt kötelezettségének eleget tesz.

III. A Szolgáltató díjazása

A Beteg köteles a Szolgáltató által végzett kezelés ellenértékeként – érvényes árjegyzék alapján – egészségügyi szolgáltatási díjat fizetni.

Szolgáltató írásban  (honlapján) értesíti a pácienseket, arról hogy az egészségügyi szolgáltatási feladatok ellátásáért és egyéb szolgáltatásokért a Szolgáltatót, az aktuális díjtáblázatában foglalt díjazás illet meg.

A 2007. évi CXXVII tv. 85 §. (1) bek. c) pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi ÁFA-mentes.

A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy bizonyos ellátások esetén az árak módosulhatnak, emelkedhetnek.

A Beteg részére nyújtott egészségügyi szolgáltatás díja tekintetében a szolgáltatás teljesítését követően, a Szolgáltató az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki 1 napon belül, amelyet a Beteg köteles bankkártyával, a honlapon a konzultáció elött megfizetni, banki átutalással, vagy bankkártyás fizetés útján Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Beteg tudomásul veszi továbbá, hogy járóbeteg ellátás esetén konzultációra való bejelenkezést a konzultáció időpontjáig, van lehetősége lemondani. Amennyiben ezen túl a beteg a szolgáltástól elállna, úgy a Szolgáltató jogosult a konzultációs díjra, amely a páciens részére kiszámlázásra kerül.

A Szolgáltató tájékoztatja a Betegeket, hogy attól függetlenül, hogy a tb. ellátásaira jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján biztosított, az egészségügyi szolgáltatást nem az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe. Ezért a szolgáltatásért sem most, sem a jövőben nem részesülhet semmiféle jogcímen NEAK támogatásban.

IV. A Felek jogai és kötelezettségei

Felek az egészségügyi ellátások során, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatos együttműködésre kötelesek, amely során őket az alábbi jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

A Beteg jogai

1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatása teljesítése során tiszteletben tartja a beteg jogát az emberi méltósághoz.

2. A beteg megtilthatja, hogy gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében közeli hozzátartozója vagy a gondozásra köteles személy vagy törvényes képviselő kérésére lehet eltekinteni.

3. A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni a telemedicinalis (telefon, email stb.) szolgáltatás, annak jellegéből (csatornákon zajló) adódó esetleges harmadik fél számára történő adatszivárgásért.

4. A Betegnek joga van arra, hogy – személyes tulajdonságait és aktuális állapotát mindenféle szempontból figyelembe véve – számára érthető módon teljes körű és részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, annak orvosi megítéléséről, a vizsgálatokkal és beavatkozásokkal összefüggő valamennyi körülményről. A Beteg jogosult további kérdések feltételére.

5. A Beteget megilleti az önrendelkezés joga, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben korlátozható.  Az ellátás visszautasítása esetén a Beteg esetleges állapotromlásának kockázatát a Beteg maga viseli, azért a Szolgáltató-t, illetve a kezelőorvost felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A Beteg beleegyezését bármikor visszavonhatja, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén köteles a felmerült költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.

6. A Beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, jogosult abba betekinteni, arról saját költségére másolatot kérni, járóbeteg ellátás esetén az EESZT-be feltöltött ambuláns lapot kapni.

7. A Beteg jogosult arra, hogy a rá vonatkozó orvosi titkot a Szolgáltató szándékosan csak az arra jogosulttal közölje, és azt a hatályos jogszabályok alapján bizalmasan kezelje.

A Beteg kötelezettségei:

1. A Beteg a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a jogszabályok rendelkezéseit.

2. A Beteg – amennyiben egészségi állapota engedi – képességei és ismeretei szerint köteles a Szolgáltatóval együttműködni, különösen:

a) tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így felvilágosítást adni minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényeiről,

b) tájékoztatást adni saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti (fertőző betegségek)

c) jogszabályban meghatározott fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

d) tájékoztatni a Szolgáltatót minden, az egészségügyi ellátását érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

e) a gyógykezelésével kapcsolatos utasításokat betartani,

f) a Beteg amennyiben panasza merül fel, köteles kezelőorvosát haladéktalanul tájékoztatni és ezzel egyidejűleg a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót felkeresni, mivel a Szolgáltató akut nőgyógyászati ellátást nem végez,

g) a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni, aláírt nyilatkozata alapján a Szolgáltató részére járó ellátási díjat megfizetni.

A Szolgáltató és a Konzultációt végző orvos jogai és kötelezettségei:

1. A Szolgáltató és a Konzultációt végző orvos köteles arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás teljesítése során legjobb tudása szerint, az egészségügyi szolgáltatási – ezen belül is az orvosi – tevékenység gyakorlására előírt szakmai és etikai követelmények szigorú betartásával járjon el.

2. A Konzultációt végző orvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Ezen jogosultság nem érinti a Beteg beleegyezéshez és az ellátás visszautasításához való jogosultságát.

3. A Konzultációt végző orvos jogosult más orvost vagy egyéb szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót a Beteg vizsgálatára, illetve gyógykezelésében való közreműködésre felkérni, jogosult továbbá konzílium összehívását javasolni, illetve konzíliumot összehívni.

4. A Szolgáltató, illetve a Konzultációt végző orvos az ellátást – jogszabályban meghatározott esetekben – megtagadhatja, így különösen akkor, ha a Beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi.

5. A Szolgáltató és a Konzultációt végző orvos köteles a Betegről egészségügyi dokumentációt vezetni és az azzal kapcsolatos betegjogoknak eleget tenni.

6. A Konzultációt végző orvos köteles a tájékoztatási kötelezettségét a Beteg rendelkezése szerint teljesíteni és az orvosi titkot megőrizni, kivéve, ha az alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának teljesítését írja elő.

7. A Konzultációt végző orvosnak jogában áll a beteg által kért gyógyszeres therápiát megtagadni, amennyiben az a betegre vonatkoztatva súlyos egészsségkárosodás lehetőségét rejti magában.

V. A Felek nyilatkozatai

1. A Beteg köteles tájékoztatási kötelezettségének legjobb tudása szerint eleget tenni, és tudomásul venni, hogy amennyiben az ellátása szempontjából lényeges információt szándékosan titkolt el vagy tévesen közölt és ebből kár keletkezik, a Szolgáltató és a Szolgáltatást végző orvos felelősségét kizárja.

2. A „Tájékoztató nyilatkozat”-ban rögzített kórisme az elvégzendő vizsgálatok során módosulhat, amely maga után vonhatja további vizsgálatok és/vagy beavatkozások elvégzését. Ezen változásokról a konzultáló orvos a beteget folyamatosan tájékoztatni köteles. A szakszerű egészségügyi ellátás ellenére előfordulhatnak az ellátás természetéből adódó általános, valamint az ellátás természetével összefüggésbe nem hozható, a legnagyobb gondosság tanúsítása mellett is semmilyen módon el nem hárítható szövődmények.

VI. Az ÁSZF hatálya

1. Jelen ÁSZF – a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevételének teljes időtartama alatt – a Szolgáltató által vállalt feladatok teljesítéséig, terjedő időre, határozott időtartamra – jött létre.

VII. Vegyes rendelkezések

1. Jelen ÁSZF rendelkezései – különösen a betegjogok gyakorlása során – a Beteg, illetve a Beteg képviseletére jogosult személy (törvényes képviselő) tekintetében értelemszerűen alkalmazandók.

2. A Beteg feltétlen és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltatót megillető díjat nem, vagy csak részben fizetné meg, a Szolgáltató által a követelés érvényesítése érdekében megbízott ügyvéd egészségügyi dokumentációját teljes körűen megismerhesse.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CILV. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Budapest, 2021. március hó 27. napján

Esemenyutan.hu képviseletében

Dr. Keszthelyi Márton – Dr. Vezér Márton